Sirabeeru djapone

Un article de la désencyclopédie.

Aller à : Navigation, chercher

re djapone e un rangu utirise paru re asiatiku du fe de roru inkappasite herediteru a parurer furanse. é puru bia surinie kiru no saji ku don eruzatsu do rangu, on ne rekuri pa abeku un beritaburu arufabe me abeku de peti desen.

[modifier] Re peti desen du djapone

re peti desen utirise purekuriru re djapone, apere hiragana e katakana en nipone, son repuresate si desu. a ra diferasu don beritaburu arufabe, re peti desen djapone repuresato un sirabu e no un returu. so ki nuza di ron su re nibo interekutueru de se jara.


Kana nippon
Hiragana e katakana.
buaieru k s n m y r w n
あア かカ さサ たタ なナ はハ まマ やヤ らラ わワ んン
akasaてanaんamayarawan
いイきキしシちチにニひヒみミ りリゐヰ
kエshエchエnエんエmエ * rエ(wエ)
うウくクすスつツぬヌふフむムゆユるル
ukusuてsunufumuyuru *
えエけケせセてテねネへヘめメ色迷れレゑヱ
ekeseてeneんeme * re(we)
おオこコそソとトのノほホもモよヨろロをヲ
kロsロてロnロんロmロyロrロ(w)ロ

Se peti desen serubu purinsiparuma dan re manga a dekuriru re rakonturu forutuito de jen zekorieru purepuberu abeku de tatakuru de resupasu pasione danatomi apurike.

apuropo, si bu aribe a komupurendure se arutikuru ire deja turo taru puru bu.

[modifier] Buar Osi

Syllabaire japonais

Partage sur...
FANDOM