FANDOM


re djapone e un rangu utirise paru re asiatiku du fe de roru inkappasite herediteru a parurer furanse. é puru bia surinie kiru no saji ku don eruzatsu do rangu, on ne rekuri pa abeku un beritaburu arufabe me abeku de peti desen.

Re peti desen du djapone Modifier

re peti desen utirise purekuriru re djapone, apere hiragana e katakana en nipone, son repuresate si desu. a ra diferasu don beritaburu arufabe, re peti desen djapone repuresato un sirabu e no un returu. so ki nuza di ron su re nibo interekutueru de se jara.


Kana nippon
Hiragana e katakana.
buaieru k s n m y r w n
あア かカ さサ たタ なナ はハ まマ やヤ らラ わワ んン
akasaてanaんamayarawan
いイきキしシちチにニひヒみミ りリゐヰ
kエshエchエnエんエmエ * rエ(wエ)
うウくクすスつツぬヌふフむムゆユるル
ukusuてsunufumuyuru *
えエけケせセてテねネへヘめメ色迷れレゑヱ
ekeseてeneんeme * re(we)
おオこコそソとトのノほホもモよヨろロをヲ
kロsロてロnロんロmロyロrロ(w)ロ

Se peti desen serubu purinsiparuma dan re manga a dekuriru re rakonturu forutuito de jen zekorieru purepuberu abeku de tatakuru de resupasu pasione danatomi apurike.

apuropo, si bu aribe a komupurendure se arutikuru ire deja turo taru puru bu.

Buar Osi Modifier

Syllabaire japonais